Ψυχαλινός, Κωνσταντίνος Λάμπρος

ID10520
ΕπίθετοΨυχαλινός
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΛάμπρος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1343
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1896: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1896-1916: (i) Δημομηχανικός πόλεων Ηλείας, (ii) Εργολήπτης δημοσίων κλπ.έργων, (iii) Μηχανικός Α.Ε. "Οίνων και Οινοπνευμάτων". (2) 1916-1919: Διεθυντής λιγνιτωρυχείου Βροχίτσης. (3) 1919-: (i) Μηχανικός και έπειτα (ii) Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1932-: Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων III περιφέρειας, Πάτρα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΕπιθεώρηση Δημοσίων Έργων ΙΙΙ περιφέρειας, Πάτρα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.