Αναστασόπουλος , Σταύρος Χρήστος

ID10525
ΕπίθετοΑναστασόπουλος
ΌνομαΣταύρος
Όνομα ΠατρόςΧρήστος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.44
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1920: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1922-1924: Μηχανικός Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας, προϊστάμενος γραφείου ελέγχου σιδηροδρόμων Καλαμάτας. (2) 1923-1925: Μηχανικός Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Υπουργείου Ναυτικών. (3) 1925-1930: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης (σανατόριο Βυτίνης, διδακτήριο Μεγαλούπολης, λιμάνι Βαθέος Σάμου). (4) 1930-: Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Υπουργείο Παιδείας. (2) Βαλτεστίου 32, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 72 (15/12/1934), σ. 1137-1138· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.