Κόντος , Αλέξανδρος Δημήτριος

ID10642
ΕπίθετοΚόντος
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Α.Μ.2089
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος1934
Εργασία(1) 1924-1928: Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας. (2) 1928-1933: Ελεγκτής κτηματογραφικής υπηρεσίας Ε.Α.Π. (3) 1933-: Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας, προϊστάμενος συνεργείου (καταμετρήσεις, διανομές).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας. (2) Ξενοδοχείο "Μακεδονία", Θεσσαλονίκη.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.