Αγορόπουλος, Γεώργιος Τιμολέων

ID8873
ΕπίθετοΑγορόπουλος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΤιμολέων
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.11
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1924: δίπλωμα Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός στον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορινθίας. (2) 1935-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Α.Ο.Σ.Κ., Κόρινθος. (2) Πλαπούτα 24, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 79-81 (1/4-1/5/1935), σ. 477-478· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.