Αδριανόπουλος, Αντώνιος Γεώργιος

ID8877
ΕπίθετοΑδριανόπουλος
ΌνομαΑντώνιος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.17
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1897: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1898-1917: Υπηρεσία Δασών Υπουργείου Γεωργίας. (2) 1916: Τεχνικός Επιθεωρητής Δασών, μετά από διετείς σπουδές στη Βιέννη. (3) 1917-1921: Τμηματάρχης Τεχνικού Τμήματος Δασών. (4) 1921-: Γενικός επιθεωρητής - προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος Δασών. (5) 1926-: Τακτικός Καθηγητής Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, Έδρα Γεωργικής Υδραυλικής και Τοπογραφίας. (6) 1949: Α.Σ.Ο.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Υπουργείο Γεωργίας, Επιθ. Δασών. (2) Ευτυχίου Καβαλώτη 15, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.