Αθανασάκης, Παύλος Γεώργιος

ID8878
ΕπίθετοΑθανασάκης
ΌνομαΠαύλος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.15
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1914: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1919-1921: Επιμελητής έδρας Παραστατικής Γεωμετρίας Ε.Μ.Π.. (2) 1915-1920: Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (3) 1920-1928: Εργολήπτης ιδιωτικών και δημοσίων έργων (μελέτη και επίβλεψη κτιρίων Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικού Τυπογραφείου και Καπνεργοστασίων). (4) 1928-: Διευθυντής Εργοληπτικής Εταιρίας "Π.Αθανασάκης και Σία".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Μετσόβου 19. (2) Ξενοδοχείο "Ακροπόλ Πάλας", Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.