Αλιμπέρτης, Γεώργιος Ιωάννης

ID8895
ΕπίθετοΑλιμπέρτης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.31
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1905: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1905-1906: Οικοδομικές εργασίες. (2) 1906-1908: Μηχανικός Υπουργείου Δημοσίων Έργων Αιγύπτου. (3) 1909-1911: Τοπογγραφικές δημοσ.καταμετρήσεις. (4) 1911-1912: Τεχνικός εισηγητής Υπουργείου Οικονομικών. (5) 1912-1919: Στρατ. Μηχανικός, αρχηγός σώματος Στρατ.Μηχανικών. (6) 1919-1920: Διοικητής Α΄ Διευθύνσεως Μηχανικού Αθηνών. (7) 1921-1922: Διοικητής Δ΄ Διευθύνσεως Μηχανικού Ανδριανουπόλεως. (8) 1923-1925: Αρχιμηχανικός Τμηματάρχης Τ. Κατασκευών Υπουργείου Στρατιωτικών, Μέλος Τεχ. Σ.Τ. (9) 1925-1927: Γ΄ Διοικητής Τεχ.Σ.Τ. (10) 1928-1930: Ελεύθερος επαγγελματίας (οικοδομικές εργασίες). (11) 1930-: Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Υπουργείο Συγκοινωνίας, Σκούφου 10, Αθήνα. (2) Κρέμου 125α, Καλλιθέα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.