Αμπαδογιάννης, Καλλίμαχος Γεώργιος

ID8897
ΕπίθετοΑμπαδογιάννης
ΌνομαΚαλλίμαχος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.33
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1919: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1919-1923: Δόκιμος μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1923-1925: Μηχανικός Β΄. (3) 1925-1928: Μηχανικός Α΄. (4) 1928-: Νομομηχανικός Χαλκιδικής. (5) 1934-: Μηχανικός Γραφείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπαθών Χαλκιδικής, Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. (6) 1949: Γραφείο Μελετών Οδοποιΐας Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΓρ.Νομομηχανικού Χαλκιδικής, Πολύγυρος.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 72 (15/12/1934), σ. 1137-1138· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.