Αντωνόπουλος, Ιωάννης Αντώνιος

ID8941
ΕπίθετοΑντωνόπουλος
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΑντώνιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.67
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1926: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1926-1927: Δόκιμος μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1927: Μηχανικός Β΄ τάξεως. (3) 1928: Προϊστάμενος Γραφείου Μηχανικού Τριφυλλίας. (4) 1930: Μηχανικός Α΄ τάξεως. (5) 1930-1934: Προϊστάμενος Γραφείου Μηχανικού Βόλου. (5) 1934-: Μηχανικός Α΄ στο Γραφείο Νομομηχανικού Τρικάλων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΓραφείο Μηχανικού Βόλου, Βόλος.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 66 (15/9/1934), σ. 865-866· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.