Αντωνόπουλος, Νικόλαος Ιωάννης

ID8943
ΕπίθετοΑντωνόπουλος
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Α.Μ.69
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1915: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1915-1921: Μηχανικός έλξεως και υλικού Εταιρείας Ελληνικών Σιδηροδρόμων (νυν Σ.Ε.Κ.) ε.χ. μηχανοστασιάρχη και β΄ επιθεωρητή. (2) 1921-1923: Συνεπιμηχανικός Σ.Ε.Κ. (3) 1923-: Υπαρχιμηχανικός έλξεως και υλικού Σ.Ε.Κ.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Σ.Ε.Κ. (2) Αγ.Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.