Αρβανίτης, Επαμεινώνδας Χαράλαμπος

ID8957
ΕπίθετοΑρβανίτης
ΌνομαΕπαμεινώνδας
Όνομα ΠατρόςΧαράλαμπος
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Α.Μ.82
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές(1) 1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π.. (2) 1916: Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-1919: Έργα οδοποιΐας και γεφυροποιΐας. (2) 1919-1920: Προϊστάμενος συνεργείου Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού (κτηματογραφικές εργασίες Υπουργείου Γεωργίας στη Λάρισα). (3) 1920-1923: Τριγωνισμούς Α΄τάξης και πυκνώσεις δικτύου στη Μακεδονία και τη Θράκη (επέκταση κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου). (4) 1927-: Προϊστάμενος Γραφείου Κτηματολογίου και Χωροσταθμήσεως Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (5) 1929-: (i) Υποδιευθυντής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (ii) Διοικητής Σχολής Τοπογραφίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. (2) Μαυρομματαίων 12, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.