Δερλερές , Μιχαήλ Μανούσος

ID9217
ΕπίθετοΔερλερές
ΌνομαΜιχαήλ
Όνομα ΠατρόςΜανούσος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.299
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1920: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1920-1925: Μηχανικός στο Τεχνικό τμήμα Υπουργείου Γεωργίας. (2) 1925-1930: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολαβίες υδραγωγείων και οικοδομών. (3) 1930-1932: Μηχανικός Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας νομού Ευβοίας. (4) 1932-: Έκτακτος μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας (επίβλεψη ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων, αρχιτεκτονικές μελέτες, σχέδιο στήλης πεσόντων στη Μεσσήνη).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΛάμπρου Κατσώνη 11γ, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 73 (1/1/1935), σ. 30-32· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.